Περιβαλλοντική Πολιτική

Η Διοίκηση της ParkPal, μεριμνά για το Περιβάλλον, εφαρμόζοντας Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης συμμορφούμενο με τις απαιτήσεις του εναρμονισμένου προτύπου EN ISO 14001:2015 και της ισχύουσας Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας.

Η Διοίκησης της ParkPal δεσμεύεται:

  • Στην παροχή όλων των απαραίτητων πόρων για την εφαρμογή και τη συνεχή αναβάθμιση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, επιδιώκοντας τη βέλτιστη αποτελεσματικότητά του.
  • Στη συνεχή εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού μας σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος.
  • Στην εφαρμογή πρακτικών ανακύκλωσης και περιορισμού ενεργειακής κατανάλωσης και αποβλήτων.
  • Στην εφαρμογή Περιβαλλοντικών προγραμμάτων για την επίτευξη των καθιερωμένων Περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων της εταιρείας.

Η Περιβαλλοντική Πολιτική της ParkPal έχει ως πρωταρχικό στόχο την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον. Οι επιμέρους στόχοι είναι:

  • Η παρακολούθηση και μείωση της κατανάλωσης των φυσικών πόρων.
  • Η παρακολούθηση και μείωση των αποβλήτων που παράγει.
  • Η ελαχιστοποίηση του Περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εταιρείας

Το προσωπικό της ParkPal οφείλει να ακολουθεί την παρούσα Περιβαλλοντική Πολιτική, βάσει των διαθέσιμων πόρων και υποδομής που του παρέχεται.

Η παρούσα Περιβαλλοντική Πολιτική διατηρείται ενήμερη και διαθέσιμη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.