Πολιτική Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

Η Διοίκηση της ParkPal, μεριμνά για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (ΥΑΕ), εφαρμόζοντας Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία συμμορφούμενο με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 45001:2018 και της ισχύουσας Νομοθεσίας για την ΥΑΕ.

Η Διοίκησης της ParkPal δεσμεύεται:

  • Στην παροχή όλων των απαραίτητων πόρων για την εφαρμογή και τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, επιδιώκοντας τη βέλτιστη αποτελεσματικότητά του.
  • Στην αναγνώριση, αξιολόγηση και ελαχιστοποίηση των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της εταιρείας και ενδέχεται να βλάψουν την ανθρώπινη υγεία.
  • Στην ενθάρρυνση των εργαζομένων για συμμετοχή στη διαδικασία αναζήτησης αποτελεσματικών μεθόδων για την αναγνώριση, αξιολόγηση και εξάλειψη ή περιορισμό των κινδύνων στους χώρους εργασίας.
  • Στην εφαρμογή διαδικασίες ανάλυσης και αξιολόγησης όλων των περιστατικών και ατυχημάτων που αφορούν την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία.

Οι βασικοί μας στόχοι για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία είναι:

  • Η διασφάλιση ενός υγιούς και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας για όλους τους εργαζόμενους, τους επισκέπτες και τους συνεργάτες.
  • το μηδενισμό των ατυχημάτων και την ελαχιστοποίηση των παρ’ ολίγον ατυχημάτων κατά την εκτέλεση των εργασιών.
  • Η ευαισθητοποίηση όλων των εργαζομένων και των συνεργατών μας σχετικά με την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία.

Το προσωπικό της ParkPal οφείλει να ακολουθεί την παρούσα Πολιτική ΥΑΕ, βάσει των διαθέσιμων πόρων και υποδομής που του παρέχεται.

Η παρούσα Πολιτική ΥΑΕ διατηρείται ενήμερη και διαθέσιμη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.