Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών

Η Διοίκηση της ParkPal, μεριμνά για την Ασφάλεια των πληροφοριών που διαχειρίζεται, εφαρμόζοντας Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών συμμορφούμενο με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 27001:2013.

Η Διοίκηση της ParkPal δεσμεύεται:

  • Στην παροχή όλων των απαραίτητων για την εφαρμογή και τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, επιδιώκοντας τη βέλτιστη αποτελεσματικότητά του.
  • Στην αναγνώριση, αξιολόγηση και ελαχιστοποίηση των κινδύνων που σχετίζονται με την ασφάλεια των πληροφοριών που διαχειρίζεται η ParkPal.
  • Στην εφαρμογή οργανωτικών και τεχνικών μέτρων για την προστασία των πληροφοριών και των πληροφοριακών συστημάτων.
  • Στην εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού της σχετικά με την ασφάλεια των διαχειριζόμενων πληροφοριών.
  • Στην εφαρμογή διαδικασιών ανάλυσης και αξιολόγησης όλων των περιστατικών και συμβάντων που αφορούν την ασφάλεια των πληροφοριών.

Οι βασικοί μας στόχοι για την Ασφάλεια των πληροφοριών είναι:

  • Η διασφάλιση της ακεραιότητας, εμπιστευτικότητας και διαθεσιμότητας των πληροφοριών που διαχειρίζεται η ParkPal.
  • Ο έγκαιρος εντοπισμός κινδύνων σχετικών με την Ασφάλεια Πληροφοριών και η αποτελεσματική αντιμετώπισή τους.
  • Η άμεση αντιμετώπιση συμβάντων ασφάλειας πληροφοριών και η ελαχιστοποίησή τους.

Το προσωπικό της ParkPal οφείλει να ακολουθεί την παρούσα Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών, βάσει των διαθέσιμων πόρων και υποδομής που του παρέχεται.

Η παρούσα Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών διατηρείται ενήμερη και διαθέσιμη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.