Πολιτική Ποιότητας

Η Διοίκηση της ParkPal, διασφαλίζει την Ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και λύσεων που προσφέρει, εφαρμόζοντας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας συμμορφούμενο με τις απαιτήσεις του εναρμονισμένου προτύπου EN ISO 9001:2015. Η πολιτική Ποιότητας της ParkPal είναι προσαρμοσμένη αφενός στους στρατηγικούς της στόχους, αφετέρου στις ανάγκες και προσδοκίες των πελατών της.

Η Διοίκηση της ParkPal δεσμεύεται:

 • Στην εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων υψηλής ποιότητας, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες των πελατών της.
 • Στην συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων, επιτυγχάνοντας τη συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση των υποδομών μας.
 • Επιδιώκουμε την μέγιστη ικανοποίηση των πελατών μας.
 • Στην παροχή όλων των απαραίτητων πόρων για την εφαρμογή και τη συνεχή αναβάθμιση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, των παρεχόμενων υπηρεσιών και λύσεων, επιδιώκοντας τη βέλτιστη αποτελεσματικότητά του.
 • Στη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού μας και στην διαμόρφωση του καλύτερου δυνατού εργασιακού περιβάλλοντος.

Οι βασικοί μας εταιρικοί στόχοι είναι:

 • H εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της κερδοφορίας της ParkPal.
 • Η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών & λύσεων στους πελάτες μας, σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
 • Η εξυπηρέτηση και ικανοποίηση ολοένα και περισσότερων πελατών.
 • H διατήρηση εξαιρετικής συνεργασίας με τους πλέον ικανούς συνεργάτες.
 • Η συνεχής βελτίωσης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
 • Η εδραίωση της φήμης και της αναγνωρισιμότητας της Εταιρείας.
 • Η διασφάλιση της ικανοποίησης και εκπαίδευσης του προσωπικού.

Το προσωπικό της ParkPal οφείλει να ακολουθεί την παρούσα Πολιτική Ποιότητας, βάσει των διαθέσιμων πόρων και υποδομής που του παρέχεται.

Η παρούσα Πολιτική Ποιότητας διατηρείται ενήμερη και διαθέσιμη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.