Πολιτική Οδικής Ασφάλειας

Η Διοίκηση της ParkPal, μεριμνά για την Ασφάλεια των πληροφοριών που διαχειρίζεται, εφαρμόζοντας Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών συμμορφούμενο με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 39001:2012.

Η Διοίκηση της ParkPal δεσμεύεται:

  • Στην παροχή όλων των απαραίτητων πόρων για την εφαρμογή και τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας, επιδιώκοντας τη βέλτιστη αποτελεσματικότητά του.
  • Στην αναγνώριση, αξιολόγηση και ελαχιστοποίηση των κινδύνων που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της.
  • Στην εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού της σχετικά με την οδική ασφάλεια και τον κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
  • Στην εφαρμογή διαδικασιών διερεύνησης όλων των συμβάντων που αφορούν την οδική ασφάλεια.

Οι βασικοί μας στόχοι για την Οδική Ασφάλεια είναι:

  • Η διασφάλιση της οδικής ασφάλειας του προσωπικού της ParkPal, αλλά και των τρίτων που εμπλέκονται στις δραστηριότητές της.
  • Ο έγκαιρος εντοπισμός κινδύνων σχετικών με την Οδική Ασφάλεια και ο αποτελεσματικός περιορισμός τους.
  • Η ελαχιστοποίησή της πιθανότητας πρόκλησης ατυχημάτων ή παρ’ ολίγον ατυχημάτων στο δρόμο.

Το προσωπικό της ParkPal οφείλει να ακολουθεί την παρούσα Πολιτική Οδικής Ασφάλειας, βάσει των διαθέσιμων πόρων και υποδομής που του παρέχεται.

Η παρούσα Πολιτική Οδικής Ασφάλειας διατηρείται ενήμερη και διαθέσιμη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.