ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις ρυθμίζουν τη σχέση σας ως χρήστη της Εφαρμογής «ParkPal» και συμβαλλόμενου με την εταιρεία «PARK PAL Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης», με έδρα στην Αθήνα, οδός Σέκερη 8, Αθήνα 107 64 και ΑΦΜ 997603332 ΔΟΥ Δ’ Αθηνών (εφεξής «ParkPal» ή η «Εταιρεία») η οποία υλοποιεί και λειτουργεί συστήματα ελεγχόμενης στάθμευσης και παρέχει σχετικές υπηρεσίες προς ιδιωτικές εταιρείες, δημόσιους οργανισμούς αυτοδιοικήσεως, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι παρόντες όροι και οι προϋποθέσεις (εφεξής «Ο/Π»), αφορούν την χρήση συστήματος χρέωσης χρόνου στάθμευσης συγκεκριμένης διάρκειας, την δημιουργία και χρήση ηλεκτρονικού πορτοφολιού (e-wallet) για την χρέωση χρόνου στάθμευσης μέσω έξυπνων κινητών τηλεφώνων (smart phones) και άλλων συσκευών (για παράδειγμα ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών πινακιδίων-tablets), μέσω της εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα ParkPal (διαθέσιμη στα ηλεκτρονικά αποθετήρια τέτοιων εφαρμογών της Apple - Apple Store και της Google - Google Play και της ιστοσελίδας www.parkpal.gr) καθώς και την επίσκεψη και Διαδικτυακή χρήση της εφαρμογής myParkPal (www.myparkpal.gr) για πληροφόρηση και χρήση των υπηρεσιών.

Η συμμετοχή στο σύστημα και χρήση από την πλευρά σας αυτών των υπηρεσιών δηλοποιεί την ανεπιφύλακτη αποδοχή από την πλευρά σας των Ο/Π. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις μην προβείτε στη εγκατάσταση της Εφαρμογής και στην χρήση της. Εγκαθιστώντας την Εφαρμογή ParkPal ή επισκεπτόμενος την ιστοσελίδα www.myparkpal.gr και χρησιμοποιώντας την ή μέρος αυτής αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοείτε και συμφωνείτε χωρίς περιορισμό ή επιφύλαξη να δεσμευτείτε από αυτούς τους Ο/Π.

Η αποδοχή των παρόντων Ο/Π καταργούν οποιαδήποτε προηγούμενη, σχετική με την παρούσα Εφαρμογή, συμφωνία μεταξύ μας. Η ParkPal διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να την αναθεωρεί περιοδικά τους παρόντες Ο/Π, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν αλλαγές, η ParkPal θα καταγράφει την ημερομηνία τροποποίησης ή αναθεώρησης στους παρόντες Ο/Π και η επικαιροποιημένοι Ο/Π θα ισχύουν για εσάς από την ημερομηνία αυτή. Σας ενθαρρύνουμε να μελετάτε κατά περιόδους τους Ο/Π προκειμένου να εξετάζετε εάν υπάρχουν τυχόν αλλαγές στην χρήση του συστήματος χρέωσης χρόνου στάθμευσης συγκεκριμένης διάρκειας και την δημιουργία ηλεκτρονικού πορτοφολιού (e-wallet) για την χρέωση χρόνου στάθμευσης μέσω έξυπνων κινητών τηλεφώνων (smart phones) και άλλων συσκευών (για παράδειγμα ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών πινακιδίων-tablets), μέσω της εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα ParkPal (διαθέσιμη στα ηλεκτρονικά αποθετήρια τέτοιων εφαρμογών της Apple -Apple Store και της Google-Google Play και της ιστοσελίδας www.parkpal.gr).

Σαν χρήστης αποδέχεστε ότι η Εφαρμογή παρέχεται «ΩΣ ΕΧΕΙ» και «ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ», χωρίς οιαδήποτε εγγύηση καταλληλότητας για οιοδήποτε σκοπό, αδιάλειπτης διαθεσιμότητας, απουσίας λαθών. Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι η εφαρμογή θα καλύψει τις απαιτήσεις του χρήστη. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία η Εταιρεία αποποιείται κάθε ευθύνη που μπορεί να σχετίζεται με εγγυήσεις, όρους ή ανταπόκριση της εφαρμογής σε συγκεκριμένες ιδιότητες ή προδιαγραφές.

Για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των χρηστών η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα κατά περίπτωση διαθέσισμα μέτρα για να προσφέρει το επίπεδο υπηρεσιών όπως αυτό περιγράφεται στον ιστοτόπο www.parkpal.gr.

Παρακαλούμε διαβάστε όλους τους Ο/Π προσεκτικά.

Ορισμοί – Περιγραφές – Καταμερισμός ευθυνών

Κινητό τηλέφωνο (ΚΤ): οποιοδήποτε έξυπνο/κινητό τηλέφωνο (smart phone) ή άλλη συσκευή (όπως ηλεκτρονικός υπολογιστής - laptop ή desktop computer, ή ηλεκτρονικό πινακίδιο – tablet ή άλλη σχετική συσκευή) το οποίο έχει τη δυνατότητα εγκατάστασης της Εφαρμογής και εκτέλεση σχετικών λειτουργιών χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες του τηλεφώνου. Με την αποδοχή των Ο/Π, βεβαιώνετε ότι έχετε το κατάλληλο ΚΤ στο οποίο μπορείτε να εγκαταστήσετε την Εφαρμογή, να συνδεθείτε με το διαδίκτυο και να εκτελέσετε τις διαφορές λειτουργίες της Εφαρμογής. Αποτελεί δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι το ΚΤ θα είναι επαρκώς φορτισμένο, καθαρό και χωρίς βλάβες για την εγκατάσταση ή εκτέλεση των υπηρεσιών της Εφαρμογής.

Η ασφαλής χρήση του ΚΤ αποτελεί δική σας ευθύνη. Σε περίπτωση που το ΚΤ σας χαθεί ή κλαπεί ή χρησιμοποιηθεί χωρίς την έγκριση σας, η Εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να επαναφέρει ή να αποκαταστήσει την επισφαλή χρήση ή να αντικαταστήσει την Εφαρμογή ή το ηλεκτρονικό πορτοφόλι που είχατε τυχόν προμηθευτεί.

Παρέχεται η δυνατότητα επικοινωνίας στις παραπάνω περιπτώσεις μέσω των στοιχείων που δημοσιεύονται στον ιστότοπο www.parkpal.gr, προκειμένου να σας δοθεί σχετική εξυπηρέτηση όπου αυτό είναι δυνατόν.

Χρήστης (εσείς, εσάς, σας): Ο ιδιώτης, η ιδιωτική η δημόσια εταιρεία ή οργανισμός οι οποίοι επιθυμούν να κάνουν χρήση της Εφαρμογής και των υπηρεσιών ελεγχόμενης στάθμευσης με τις δυνατότητες της Εφαρμογής.

Δικαίωμα χρήσης έχουν όλα τα άτομα άνω των 18 ετών. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για παράνομη χρήση της Εφαρμογής από άτομα κάτω των 18 ετών, καθώς ρητά απαγορεύει τη χρήση της σε ανήλικους. Κάθε Χρήστης δηλώνει κατηγορηματικά το ενήλικο της ηλικίας του με την αρχική εγκατάσταση και κάθε χρήση της Εφαρμογής. Τυχόν ευθύνη για ψευδή δήλωση ενηλικότητας και ικανότητας δικαιοπραξίας του χρήστη κατά την είσοδό του στην εφαρμογή βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο και τον κηδεμόνα του.

Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία αναγνωρίζει μόνον έναν Χρήστη και καθιστά υπεύθυνο μόνον τον παραλήπτη της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει καταχωρηθεί στο προφίλ χρήστη.

Εφαρμογή: Το λογισμικό, η εξωτερική εμφάνιση, η δομή, η σύνθεση, το περιεχόμενο και οι τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν το σύστημα χρέωσης χρόνου στάθμευσης συγκεκριμένης διάρκειας και την δημιουργία ηλεκτρονικού πορτοφολιού (e-wallet) για την χρέωση χρόνου στάθμευσης μέσω έξυπνων κινητών τηλεφώνων (ΚΤ).

Η Εφαρμογή επίσης αφορά την ιστοσελίδα www.myparkpal.gr και το λογισμικό, την εξωτερική εμφάνιση, την δομή, την σύνθεση, το περιεχόμενο και τις τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν το σύστημα για την επίσκεψη και διαδικτυακή χρήση της εφαρμογής ParkPal για πληροφόρηση και χρήση υπηρεσιών του συστήματος χρέωσης χρόνου στάθμευσης συγκεκριμένης διάρκειας και την δημιουργία ηλεκτρονικού πορτοφολιού (e-wallet) για την χρέωση χρόνου στάθμευσης μέσω έξυπνων κινητών τηλεφώνων (smart phones) και άλλων συσκευών (για παράδειγμα ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών πινακιδίων-tablets).

Η Εταιρεία ανά πάσα στιγμή διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει την πρόσβαση στην Εφαρμογή σε οποιονδήποτε Χρήστη ο οποίος παραβιάσει τους παρόντες όρους ή τον Νόμο -ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σε περίπτωση αντιγραφής ή παραποίησης της Εφαρμογής ή την εκτέλεση σχετικών λειτουργιών, ή απόπειρα των ανωτέρω πράξεων.

Η Εφαρμογή καθ’ εαυτή παρέχεται δωρεάν. Η Εταιρεία δεν παρέχει υλισμικό, συσκευές ή άλλα μέσα που μπορεί να προαπαιτούνται για την δυνατότητα εγκατάστασης και πρόσβασης στην Εφαρμογή. Ο Χρήστης ενδέχεται να επιβαρύνεται από τρίτους όπως ο τηλεπικοινωνιακός του πάροχος, με το τυχόν κόστος εγκατάστασης, διασύνδεσης και χρήσης καθώς και με τυχόν έξοδα ή φόρους που συνδέονται με αυτά.

Ελάχιστες απαιτήσεις λειτουργίας της εφαρμογής σε επίπεδο τεχνικών προδιαγραφών, είναι οι εξής:

Η Εφαρμογή λειτουργεί μόνο σε κινητά τηλέφωνα που υποστηρίζουν τα λειτουργικά περιβάλλοντα Android και iOS. Η ομαλή λειτουργία της Εφαρμογής μπορεί να εξαρτάται από τις ρυθμίσεις της τηλεφωνικής συσκευής σας. Στο βαθμό που επιτρέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία η Εταιρεία αποποιείται κάθε ευθύνη που μπορεί να σχετίζεται με εγγυήσεις, ιδιότητες ή προδιαγραφές καταλληλόλητας ή ακρίβειας.

Για επίσκεψη στην Εφαρμογή (ιστοσελίδα www.myparkpal.gr) προαπαιτείται κατάλληλος περιηγητής (browser). Ο Χρήστης είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία της Εφαρμογής η οποία μπορεί να εξαρτάται από τις ρυθμίσεις του περιηγητή σας.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία ή πρόβλημα με την Εφαρμογή, μπορείτε να επισκεφτείτε το διαδικτυακό τόπο (www.parkpal.gr) όπου να δείτε σχετικές πληροφορίες καθώς και τις «Συχνές Ερωτήσεις», όπου παρατίθενται απαντήσεις στις πιο συνηθισμένες ερωτήσεις. Αν οι «Συχνές Ερωτήσεις» δεν σας βοηθήσουν, μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά στο info@parkpal.gr ή τηλεφωνικά στο 210-3610550.

Η Εφαρμογή απαιτεί μια σωστά ρυθμισμένη και λειτουργική σύνδεση δεδομένων στο διαδίκτυο, τόσο για την αρχική εγκατάσταση, καθώς και για την χρήση. Χρεώσεις δεδομένων μπορεί να γίνουν από τον πάροχο του δικτύου σας, σύμφωνα με την σύμβαση που έχετε υπογράψει με αυτόν και παραμένετε υπεύθυνοι για κάθε τέτοια χρέωση. Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε την εφαρμογή σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας εκτός Ελλάδος, το κόστος της χρήσης των δεδομένων μπορεί να είναι σημαντικά υψηλό. Η ποιότητα του σήματος και της συνδεσιμότητας στο δίκτυο του κινητού τηλεφώνου σας εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τον πάροχο του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Η ParkPal δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν προβλήματα συνδεσιμότητας που μπορεί να αντιμετωπίσετε. Στην περίπτωση που χρειάζεστε βοήθεια στη διαμόρφωση μιας σύνδεσης δεδομένων για το τηλέφωνό σας, παρακαλούμε όπως επικοινωνήστε με τον πάροχο του δικτύου σας.

Η ParkPal δύναται να εκδίδει ενημερώσεις (updates) της Εφαρμογής, με τις οποίες θα πρέπει να ενημερώνετε το ΚΤ σας, προκειμένου να συνεχίσει να λειτουργεί αποτελεσματικά η Εφαρμογή. Συνιστάται να εγκαθίστανται στο ΚΤ όλες οι ενημερωμένες εκδόσεις της Εφαρμογής. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για σφάλματα το οποία οφείλονται σε παλαιές, μη ενημερωμένες εκδόσεις της Εφαρμογής. Η Εταιρεία μπορεί να αναστείλει την πρόσβαση στην Εφαρμογή ανά πάσα στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο, κυρίως όμως για λόγους συντήρησης των συστημάτων που υποστηρίζουν την Εφαρμογή και για περιοδικές ενημερώσεις.

Συγκεκριμένος χρόνος στάθμευσης (ή χρόνος στάθμευσης): (ΣΧΣ) είναι η χρονική περίοδος που ο Χρήστης ενεργοποιεί χρησιμοποιώντας την Εφαρμογή για να αρχίσει μια περίοδο στάθμευσης.

Δεν επιτρέπονται αλλαγές, ακυρώσεις ή επιστροφές των αγορασθέντων ΣΧΣ.

Οι τιμές που αναφέρονται στην Εφαρμογή είναι σε Ευρώ και οι χρεώσεις για χρόνο στάθμευσης γίνονται σε Ευρώ.

Ο Χρήστης χρησιμοποιώντας την Εφαρμογή, και εφ’ όσον έχει επαρκή χρηματικό υπόλοιπο στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι του, μπορεί να καταβάλει το αντίστοιχο τέλος στάθμευσης για τον ΣΧΣ.

Ο Χρήστης δημιουργεί θετικό χρηματικό υπόλοιπο στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι του χρησιμοποιώντας νόμιμη πιστωτική ή χρεωστική κάρτα όπως ορίζεται παρακάτω ή άλλες χρηματιστικές διαδικασίες που είναι διαθέσιμες ή μπορούν να γίνουν διαθέσιμες για αυτόν τον σκοπό στο μέλλον.

Αν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε μια πιστωτική ή χρεωστική κάρτα ξένης χώρας (εκτός Ευρώ), είστε υπεύθυνοι για τη συναλλαγματική ισοτιμία και για οτιδήποτε επιπρόσθετες χρεώσεις μπορεί να σας επιβάλει ο εκδότης της κάρτας.

Χρήση της εφαρμογής

Η ParkPal επιτρέπει τη λήψη, μεταφόρτωση, εγκατάσταση και χρήση της Εφαρμογής στο ΚΤ σας για την πρόσβαση σε πληροφορίες και για την εκτέλεση σχετικών λειτουργιών σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Η Εφαρμογή (ως σύνολο λογισμικού) καθώς και οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω αυτής αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρείας ή άλλων τρίτων προσώπων συμβεβλημένων με την Εταιρεία. Η Εφαρμογή παρέχεται στους Χρήστες δωρεάν. Η χρήση συγκεκριμένων λειτουργειών της Εφαρμογής όπως και η αγορά συγκεκριμένου χρόνου στάθμευσης υπόκεινται στην τιμαριθμική πολιτική της κάθε εταιρείας ή δημοσίου οργανισμού συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης που περιλαμβάνεται στην Εφαρμογή.

Ο Χρήστης αποδέχεται και συμφωνεί, ότι για τη χρήση της Εφαρμογής υποχρεούται μέσα από το γραφικό περιβάλλον της Εφαρμογής να δημιουργήσει προφίλ χρήστη, δηλαδή μία "καρτέλα πελάτου", και καλείται να εισαγάγει κάθε απαραίτητη πληροφορία για τους σκοπούς της σύναψης και εκτέλεσης συναλλαγών με την Εταιρεία από τον λογαριασμό του που θα είναι συνδεδεμένος με το προφίλ του χρήστη. Με τη συμπλήρωση της σχετικής πληροφορίας στην καρτέλα πελάτου με τα στοιχεία σας, παρέχετε ταυτόχρονα στην Εταιρεία και την έγγραφη συναίνεσή σας για την χρησιμοποίηση των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτή για τους σκοπούς που περιγράφονται στους παρόντες όρους στο πλαίσιο της παρούσας πολιτικής για τα προσωπικά δεδομένα.

Ο Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να δηλώσει αληθώς την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και εγγυάται ότι είναι ο νόμιμος δικαιούχος και χρήστης αυτής της διεύθυνσης. Ο Χρήστης αποδέχεται ότι οποιαδήποτε επικοινωνία με χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης αυτής συνάγεται ως να προέρχεται, να απευθύνεται και να λαμβάνεται από τον Χρήστη. Ο Χρήστης δηλώνει τα απαιτούμενα προσωπικά στοιχεία. Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι κάθε ανεπαρκής, παραποιημένη ή ψευδή δήλωση ενδέχεται να καθιστά ανέφικτη την χρήση της Εφαρμογής και να έχει άλλες συνέπειες.

Κατά την εγκατάσταση της Εφαρμογής και την δημιουργία του προφίλ χρήστη ο Χρήστης καλείται να σχηματίσει ένα Μοναδικό Κώδικα Πρόσβασης (ΜΚΠ) (password). Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη φύλαξη του ΜΚΠ που θα δημιουργήσει. Η διαδικασία είναι αυτοματοποιημένη και ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι η ParkPal δεν δύναται να επέμβει στη διαδικασία ταυτοποίησης εισόδου στην Εφαρμογή, ούτε δύναται να γνωρίζει το ΜΚΠ που έχει επιλέξει ο Χρήστης.

Ο Χρήστης οφείλει να διατηρεί τον ΜΚΠ μυστικό, να μην τον αποκαλύπτει σε τρίτους και να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για την μη διαρροή του όπως επίσης για την άμεση αντικατάσταση του με την πρώτη πιθανότητα διαρροής ή υποκλοπής.

Ο Χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη της χρήσης του λογαριασμού του ευθυνόμενος για κάθε πράξη και χρήση της Εφαρμογής με χρήση του ΜΚΠ. Η ευθύνη του Χρήστη καλύπτει όλες τις πράξεις όπως, αλλά όχι μόνον αλλαγή προσωπικών στοιχείων, διενέργεια συναλλαγών, αλλαγή ΜΚΠ, πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο του Χρήστη. H Εταιρεία δεν έχει οιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ζημία που ήθελε τυχόν προκληθεί στον Χρήστη από τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του. Ο Χρήστης υποχρεούται να ενημερώνει την Εταιρεία αμέσως σε περίπτωση που διαπιστώσει περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού του, του ΜΚΠ ή οιοδήποτε άλλο περιστατικό παραβίασης ασφάλειας.

Η ParkPal δεν θα ζητήσει ποτέ και για κανένα λόγο από τον Χρήστη να του αποκαλύψει τον ΜΚΠ. Εάν ο Χρήστης υποπτευθεί ότι οποιοδήποτε από τα προσωπικά στοιχεία, η ηλεκτρονική διεύθυνση, ή ο ΜΚΠ έχουν υποκλαπεί ή διαρρεύσει, οφείλει να ενημερώσει αμέσως την ParkPal στα σημεία επικοινωνίας της. Ο Χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη να αλλάζει τον ΜΚΠ σε κάθε περίπτωση που πιθανολογεί ή διαπιστώσει ότι έχει διαρρεύσει άλλα και σε τακτικά χρονικά διαστήματα για λόγους ασφαλείας.

Για την χρήση ορισμένων υπηρεσιών της Εφαρμογής, ο Χρήστης καλείται να καταχωρίσει μια πιστωτική ή χρεωστική κάρτα. Ο Χρήστης δηλώνει και εγγυάται ότι είναι ο νόμιμος κάτοχος, δικαιούχος και χρήστης αυτής της κάρτας. Ο Χρήστης είναι υπεύθυνος έναντι του εκδοτικού τραπεζικού ή άλλου οργανισμού της κάρτας για την χρήση και τις χρεώσεις της κάρτας μέσω της Εφαρμογής για τις υπηρεσίες και συναλλαγές που εκτελούνται στον λογαριασμό του Χρήστη και στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι που είναι συνδεδεμένο με τον λογαριασμό του Χρήστη. Η Εταιρεία ή η Εφαρμογή μπορεί να ζητήσει από εσάς και σε όποια στιγμή επιπλέον στοιχεία στα πλαίσια διαδικασίας επαλήθευσης και ταυτοποίησης.

Η Εφαρμογή που είναι εγκατεστημένη στο ΚΤ παρέχει πρόσβαση στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι σας. Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας προστατεύεται από ένα κατάλληλο αριθμό ΡΙΝ ή /και κωδικό/αναγνωριστικό πρόσβασης, έτσι ώστε αν χαθεί ή κλαπεί, τα αποθηκευμένα στοιχεία σας να μην μπορούν να ανακτηθούν από τρίτους.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα της προσωρινής ή μόνιμης παύσης της διάθεσης, της λειτουργίας και υποστήριξης της Εφαρμογής ή κάποιας έκδοσής της ανά πάσα στιγμή. Αν συμβεί αυτό, η χρήση της Εφαρμογής για αγορά χρόνου στάθμευσης μέσω της Εφαρμογής δεν θα είναι εφικτή.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να σας ζητήσει την διαγραφή της Εφαρμογής, ή την απενεργοποίηση αυτής από το ΚΤ σας.

Υποστήριξη και Επικοινωνίες

Η ParkPal, μέσω της Εφαρμογής, ή της διεύθυνσης του ηλεκτρικού ταχυδρομείου που συνδέεται με τον Χρήστη (e-mail) διατηρεί το δικαίωμα να σας στείλει πληροφοριακό ή επικοινωνιακό υλικό το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει τεχνικές πληροφορίες, υλικό υποστήριξης, καθώς και πληροφορίες σχετικά με ενημερώσεις ή αλλαγές που αφορούν την Εφαρμογή και άλλες σχετικές πληροφορίες και υπηρεσίες για νέες εφαρμογές ή δυνατότητες υπηρεσιών.. Με την εγκατάσταση της Εφαρμογής, συμφωνείτε ότι επιτρέπετε και αποδέχεστε να σας παρέχεται τέτοιου είδους πληροφόρηση. Είστε υποχρεωμένοι να ελέγχετε τακτικά το λογαριασμό σας και το ηλεκτρικό ταχυδρομείο σας για μηνύματα από την Εταιρεία σε σχέση με την Εφαρμογή.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών, αποτελεί βασικό μέλημα της Εταιρείας και των συνεργατών της. Παρακάτω θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σε σχέση την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχει το Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Ποια δεδομένα συλλέγουμε

Τα προσωπικά στοιχεία των Χρηστών τα οποία παρέχουν οι ίδιοι, συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας με σκοπό την βέλτιστη παροχή των υπηρεσιών μας, οι οποίες είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά (ενδεικτικά: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας και στοιχεία επικοινωνίας).

Ο Χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι η Εταιρεία ενδέχεται να συλλέγει ανωνυμοποιημένα στατιστικά στοιχεία που αφορούν στη χρήση της Εφαρμογής. Ο Χρήστης αποδέχεται και γνωρίζει ότι η Εφαρμογή για την πλήρη λειτουργικότητα του λογαριασμού -προφίλ πελάτου, για την πραγματοποίηση - σύναψη συμβάσεων πώλησης χρόνου στάθμευσης και εν γένει τη λειτουργία της, αποθηκεύει προσωρινά στην προσωρινή μνήμη “cache” του ΚΤ, αρχεία τα οποία αποθηκεύουν ανώνυμα δεδομένα που αφορούν στην ορθή και σύμφωνα με το προφίλ Χρήστη λειτουργία της Εφαρμογής.

Το σύνολο των δεδομένων, των στοιχείων και των συναλλαγών διέπονται από τις αρχές του απορρήτου των επικοινωνιών (ηλεκτρονικών και μη) και των εμπορικών συναλλαγών και λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου αυτών κατά την διαβίβαση ή/και εκτέλεση των συναλλαγών. Ο Χρήστης της Εφαρμογής θα πρέπει και αυτός να διαφυλάσσει το απόρρητο των δεδομένων του και να μην προβαίνει σε αποκαλύψεις σε τρίτους (έστω και από αμέλειά του) ούτε να παραχωρεί τη χρήση των στοιχείων του αυτών από τρίτους. Σε περίπτωση διόδευσης των χρηστών της Εφαρμογής της Εταιρείας σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων (όπως τραπεζικός ή πιστωτικός οργανισμός) μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners), η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν. Κάθε φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα προσωπικά δεδομένα έχει σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα, σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679 και το άρθρο 12 του Ν. 2472/1997, να γνωρίζει εάν αυτά αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας. Επιπλέον, έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 13 Ν. 2472/1997, να προβάλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν.

Η Εταιρεία μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των επισκεπτών/χρηστών της Εφαρμογής χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και παρακολούθηση διευθύνσεων πρωτοκόλλου internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία τα οποία αποστέλλονται και αποθηκεύονται στον υπολογιστή των χρηστών ή σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή χρησιμοποιούν για πρόσβαση στο διαδίκτυο κάθε φορά που επισκέπτονται έναν διαδικτυακό τόπο, χωρίς όμως να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τη συσκευή τους.

Η Εφαρμογή χρησιμοποιεί cookies για διάφορους λόγους, και ιδίως για τη διευκόλυνση πρόσβασης του Χρήστη στις προσφερόμενες στο διαδικτυακό τόπο υπηρεσίες καθώς και για στατιστικούς λόγους (πχ επισκεψιμότητα της Εφαρμογής, καταγραφή του ενδιαφέροντος των επισκεπτών σχετικά με τα προϊόντα και υπηρεσίες της Εταιρείας). Στην περίπτωση που ο χρήστης αρνηθεί κάποιο cookie καταγραφής της κίνησης του (προχωρώντας στις απαραίτητες ρυθμίσεις στο browser), η πρόσβασή του δεν παρεμποδίζεται, όμως κάποιες από τις λειτουργικές δυνατότητες της Εφαρμογής πιθανόν να περιοριστούν.

Επίσης, στο πλαίσιο τυχόν ανάρτησης διαφημίσεων στην Εφαρμογή, τρίτα μέρη διαφημιζόμενοι ή διαφημιστικοί διακομιστές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύνανται να τοποθετήσουν ή να αναγνωρίσουν μοναδικά cookies στο περιηγητή ή φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης. Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για τις ενέργειες και τα cookies τρίτων.

Ο Χρήστης παρέχει ανεπιφύλακτα την συγκατάθεσή του προς την Εταιρεία καθώς και κάθε τρίτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών ή οργανισμό που εμπλέκεται με οποιονδήποτε τρόπο στην διαδικασία ολοκλήρωσης της παροχής των υπηρεσιών της Εφαρμογής να αναζητούν πληροφορίες και στοιχεία από αρχεία πληροφοριών και βάσεις δεδομένων που τηρούνται νόμιμα σχετικά με την φερεγγυότητα και την αξιοπιστία του Χρήστη και σχετικά με τις συναλλαγές που επιχειρεί.

Η άρνηση παροχής συγκατάθεσης από τον Χρήστη αναφορικά με την απαιτούμενη συλλογή, επεξεργασία διαβίβαση των στοιχείων ή διασύνδεση αρχείων μπορεί να έχει ως συνέπεια την αδυναμία παροχής των αιτούμενων από τον Χρήστη υπηρεσιών ή την μονομερή αναστολή της παροχής υπηρεσιών, την δέσμευση του διαθέσιμου υπολοίπου του ηλεκτρονικού πορτοφολιού του Χρήστη ή/και τη μονομερή καταγγελία των υπηρεσιών αζημίως.

Επίσης οι Χρήστες συγκατατίθενται στη γνωστοποίηση των στοιχείων (π.χ. στοιχεία Χρήστη, στοιχεία θέσης κ.λ.π) και του περιεχομένου της επικοινωνίας μεταξύ αυτών και της Εφαρμογής προς τους Οργανισμούς, Επιχειρήσεις και τις Τράπεζες που εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στην παροχή των υπηρεσιών ή και στην έκδοση και διαχείριση μέσων πληρωμής και την εκτέλεση της παρούσας συμφωνίας, αλλά και στις αρμόδιες εποπτικές, αστυνομικές και δικαστικές αρχές στο πλαίσιο της πρόληψης, διερεύνησης και καταστολής τυχόν αξιόποινων πράξεων.

Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί δεδομένα των Χρηστών και των συναλλαγών που επιχειρούνται ή/ και εκτελούνται μέσω των συστημάτων της για τα ελάχιστα χρονικά διαστήματα που προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Συνεπώς ακόμη και στην περίπτωση οριστικής λύσης της συμβατικής σχέσης μεταξύ της Εταιρείας και του Χρήστη για οποιονδήποτε λόγο ή/ και οριστικής απενεργοποίησης της Εφαρμογής, η Εταιρεία οφείλει να τηρεί τα εκ του νόμου απαιτούμενα δεδομένα για όσο χρόνο προβλέπεται. Η πρόσβαση και η διαχείριση των δεδομένων αυτών από τον αντίστοιχο Χρήστη πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (όπως αναφέρεται ανωτέρω).

Τι επεξεργασία υφίστανται τα δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τους Χρήστες υφίστανται επεξεργασία αποκλειστικά και μόνο για την παροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών. Σε αυτές περιλαμβάνεται η χρησιμοποίηση των στοιχείων επικοινωνίας, ώστε να είναι εφικτή η επίλυση τυχόν προβλημάτων και αποριών που προκύπτουν κατά τη χρήση των υπηρεσιών, από την ομάδα υποστήριξης τα Εφαρμογής, καθώς και για επικοινωνίες για πληροφόρηση σχετικά με τις προσφερόμενες και παρεμφερείς υπηρεσίες.

Οι Χρήστες ευθύνονται για τυχόν υποβολή προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων χωρίς σχετική εξουσιοδότηση, καθώς και για την υποβολή ψευδών, αναληθών ή ανακριβών στοιχείων και δεδομένων από αμέλεια, ή με σκοπό την εξαπάτηση ή παραπλάνηση.

Πού γνωστοποιούμε τα δεδομένα

Η επεξεργασία των δεδομένων σας διενεργείται αποκλειστικά και μόνο για την παροχή των υπηρεσιών μας και την διεκπεραίωση της αναγκαίας ηλεκτρονικής ή άλλης - αλληλογραφίας.

Η Εταιρεία και οι συνεργάτες της σε καμία περίπτωση δεν πωλούν, εκμισθώνουν, ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο παραχωρούν ή διαβιβάζουν προσωπικά στοιχεία, που υποβάλλονται οικειοθελώς, σε τρίτους.

Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία η κοινοποίηση των στοιχείων επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου και αποκλειστικά προς τις αρμόδιες αρχές.

Τα δεδομένα που συλλέγονται δεν χρησιμοποιούνται για ανεπιθύμητη επικοινωνία.

Πώς προστατεύουμε τα δεδομένα

Η συλλογή, επεξεργασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων υπόκειται στους όρους της παρούσας πολιτικής προστασίας δεδομένων, καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και του ενωσιακού δικαίου για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Κανονισμός 2016/679, Ν. 2472/1997), και υπόκεινται σε επικαιροποίηση.

Λαμβάνουμε όλα τα εύλογα φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας για να προστατεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση και κοινολόγηση ή πρόσβαση χρήση χωρίς άδεια. Συναφώς, τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται σε datacenter πιστοποιημένο κατά ISO/IEC 27001, που εξασφαλίζει κατά τούτο, υψηλό επίπεδο ασφάλειας.

Διάρκεια τήρησης των δεδομένων

Διατηρούμε τα δεδομένα σας με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

Τα δικαιώματά σας

Τα υποκείμενα των δεδομένων διατηρούν όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις εφαρμοστέες ελληνικές και ενωσιακές διατάξεις, ιδίως τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, συμπλήρωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων.

Ειδικότερα, τηρουμένου του νομοθετικού πλαισίου προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως κάθε φορά ισχύει, έχετε το δικαίωμα:

Όταν η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων εξαρτάται από αποκλειστικά δικές μας ενέργειες, θα λάβουμε εύλογα μέτρα για την εξακρίβωση της ταυτότητάς σας και της νομιμότητας του αιτήματός σας, ζητώντας ενδεχομένως πρόσθετες πληροφορίες από εσάς για το σκοπό αυτό. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας του ενός μηνός που θέτει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων και σε κάθε περίπτωση θα σας ενημερώσουμε για τυχόν αιτιολογημένη ανάγκη παράτασης του διαστήματος αυτού.

Ο Κανονισμός 2016/679 που είναι εφαρμοστέος για την προστασία προσωπικών δεδομένων εντός της ΕΕ είναι διαθέσιμος στον επίσημο ιστότοπο της ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Περιορισμός Ευθυνών

Η Εταιρεία και οι συνεργάτες της καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, στο πλαίσιο του τεχνολογικού ελέγχου που πραγματοποιούν ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε οι υπηρεσίες της Εφαρμογής να παρέχονται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή και να διατηρείται το απαιτούμενο επίπεδο ασφαλείας. Δεν ευθύνεται, όμως, στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο διακοπεί η λειτουργία ή καθίσταται δυσχερής ή αδύνατη η πρόσβαση στη Εφαρμογή.

Σε κάθε περίπτωση ο Χρήστης είναι υπεύθυνος να παίρνει τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας έναντι των ιών (antivirus, antimalware, antispam) τα οποία υποδείχνονται για το ΚΤ του και να τα επικαιροποιεί ως ορίζεται από τους πάροχους των.

Η Εταιρεία δεν μπορεί να αναλάβει οποιαδήποτε ευθύνη εξαιτίας της προβληματικής λειτουργίας του φέροντος τηλεπικοινωνιακού δικτύου, που δεν εμπίπτει στη δική της δικαιοδοσία ή έλεγχο και μπορεί να έχει αρνητική επίπτωση στην ορθή και έγκαιρη εκτέλεση των διαβιβαζομένων εντολών. Ο Χρήστης δεν θα μπορεί να έχει πρόσβαση στην Εφαρμογή σε περίπτωση τηλεπικοινωνιακής αδυναμίας ή/και γεγονότων ανωτέρας βίας και η Εταιρεία δεν εγγυάται στο Χρήστη την αδιακώλυτη συνεχή δυνατότητα πρόσβασής του στην Εφαρμογή.

Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει οιαδήποτε ευθύνη για την αποκατάσταση τυχόν ζημίας που ήθελε τυχόν προκληθεί στο Χρήστη εξαιτίας ή εξ’ αφορμής της χρήσης της Εφαρμογής, ακόμη και αν είχε ειδοποιηθεί από τον Χρήστη για το ενδεχόμενο πρόκλησης τέτοιας ζημιάς ή μπορούσε να προβλέψει το ενδεχόμενο πρόκλησης ζημιάς. Ο Χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη και τον κίνδυνο της χρήσης της Εφαρμογής, ευθυνόμενος ο ίδιος για την τυχόν ζημιά που ήθελε προκληθεί.

Η Εταιρεία δεν φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π.) από χρήστες της Εφαρμογής ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση της Εφαρμογής ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από την Εταιρεία δια μέσου της Εφαρμογής ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού ή/και δημιουργούμενα κενά ασφαλείας. Σε κάθε περίπτωση, πάντως και εφόσον κάποιο από τα ανωτέρω οφείλεται σε αποδεδειγμένο δόλο της Εταιρείας, η τελευταία ευθύνεται μόνον για την κάλυψη τυχόν θετικής ζημίας του ζημιωθέντος που προέρχεται και σχετίζεται ευθέως με τα ανωτέρω και τον δόλο της εταιρείας.

Η τυχόν δυνατότητα εκτύπωσης των στοιχείων μιας συναλλαγής είναι ενδεικτική κι όχι αποδεικτική της ημερομηνίας και ώρας εκτέλεσης της συναλλαγής καθώς και των πλήρων στοιχειών αυτής, παρέχεται δε μόνο για λόγους πληροφόρησης του Χρήστη.

Ωσαύτως ισχύουν όλοι οι περιορισμοί ευθύνης που αναγράφονται στους παρόντες όρους χρήσεις τους οποίους αναγνωρίζει και αποδέχεται ο Χρήστης στο σύνολό τους ως έγκυρους και σύμφωνους προς την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

Η Εταιρεία δε ευθύνεται για τις ζημίες που μπορεί να προκύψουν από οποιαδήποτε παραβίαση των παρόντων Ο/Π ή που δεν είναι λογικές ή προβλέψιμες (όπως απώλεια κερδών). Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστείτε εσείς ή η επιχείρησή σας (π.χ. απώλεια δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη ή διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας).

Αντίστοιχα, ο κατασκευαστής του κινητού σας τηλεφώνου, ο πάροχος κινητής τηλεφωνίας και κάθε άλλη εταιρεία μέσω της οποίας διατίθεται η Εφαρμογή, δεν φέρουν την ευθύνη για οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με την Εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων (χωρίς περιορισμό) της πώλησης, διανομής ή χρήσης αυτής και της λειτουργίας ή μη της Εφαρμογής. Ο κατασκευαστής του κινητού τηλεφώνου σας, οι πάροχοι υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και οποιαδήποτε εταιρία λιανικής πώλησης είναι έμμεσοι δικαιούχοι των παρόντων όρων και προϋποθέσεων για τους σκοπούς της εφαρμογής.

Βιομηχανική & Πνευματική Ιδιοκτησία

Το σύνολο του περιεχομένου της Εφαρμογής, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα λογότυπα και εμπορικά σήματα, οι εικόνες, φωτογραφίες, σχέδια, προγράμματα, αρχεία, κείμενα, η μορφή (layout) της Εφαρμογής, τα προγράμματα και ο πηγαίος κώδικας αποτελούν βιομηχανική ιδιοκτησία των νομίμων δικαιούχων. Η Εταιρεία αναρτά αυτά στο περιβάλλον της Εφαρμογής, αποκλειστικά και μόνον για το σκοπό λειτουργίας της, όπως την διάθεση χρόνου στάθμευσης ή την γνωστοποίηση στον Χρήστη των δημιουργών του λογισμικού της Εφαρμογής.

Η Park Pal είναι δικαιούχος κάθε δικαιώματος βιομηχανικής ιδιοκτησίας που αφορά στην Εφαρμογή, είτε ως αρχικός δικαιούχος με πρωτότυπο τρόπο είτε παράγωγα έχουσα δικαίωμα χρήσης (άδεια) αυτών. Αναλόγως τα ίδια γίνεται δεκτό ότι ισχύουν και για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που ενδέχεται να αφορούν στην Εφαρμογή και τον αντικειμενικό ή πηγαίο κώδικα αυτής. Η εμφάνιση τους και η χρήση τους σε καμία περίπτωση δεν σημαίνουν και δεν πρέπει να εκληφθούν ως μεταβίβαση, εκχώρηση, άδεια ή δικαίωμα χρήσης. Δεν είναι επιτρεπτή η οποιαδήποτε μεταφόρτωση, εξαγωγή, διανομή, αναπαραγωγή, δημοσίευση, τροποποίηση, μεταποίηση και κάθε συναφή ενέργεια επί των εικόνων - στοιχείων από το γραφικό περιβάλλον της Εφαρμογής, χωρίς πρότερη έγγραφη συναίνεση της ParkPal.

Επί των κειμένων που αναρτώνται και ενσωματώνονται στην εφαρμογή, και του συνολικού λογισμικού του ίδιου της Εφαρμογής αυτής καθ' εαυτής, η Park Pal φέρει το σύνολο των πνευματικών δικαιωμάτων (ηθικών ή / και περιουσιακών) κατά τις διατάξεις του Ν.2121/1993, όπως τροποποιημένος ισχύει. Η Park Pal διατηρεί κάθε δικαίωμα να διεκδικήσει κάθε θετική και αποθετική ζημία που έχει προκληθεί σε αυτήν σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Άλλοι Όροι

Οι παρόντες 'Όροι και Προϋποθέσεις (Ο/Π) μπορούν να αλλάξουν οποτεδήποτε. Όταν συμβεί αυτό, οι νέοι Ο/Π θα αναρτηθούν στην Εφαρμογή. Κάθε νέα έκδοση θα τίθεται σε ισχύ από τη στιγμή της πρώτης ανάρτησης στην Εφαρμογή. Αν δεν συμφωνείτε με τις όποιες αλλαγές των Ο/Π, θα πρέπει να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή. Όταν εγκαταστήσετε την Εφαρμογή, σας ζητείται να επιβεβαιώσετε την αποδοχή σας στην πιο πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης των Ο/Π. Συμφωνείτε ότι περιοδικά, αλλά όχι συστηματικά με κάθε νέα ανάρτηση ή χρήση της Εφαρμογής, μπορεί να σας ζητηθεί να αποδεχτείτε την ισχύουσα έκδοση των Ο/Π, αλλά πάντοτε, με κάθε χρήση της Εφαρμογής αποδέχεστε αυτόματα τους Ο/Π εν ισχύ. Οι παρόντες Ο/Π στοχεύουν στον καθορισμό μιας συνολικής συμφωνίας μεταξύ της Εταιρείας και εσάς και δεν περιλαμβάνουν καμία προγενέστερη επικοινωνία σχετικά με την συμφωνία. Σας συνιστούμε να τους διαβάσετε προσεκτικά για να προστατεύσετε τα δικά σας συμφέροντα.

Η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε θέμα τεθεί από εσάς σχετικά με ότι παρουσιάζεται στην Εφαρμογή, παρά μόνο στο βαθμό που το θέμα προέκυψε από δόλο ή βαριά αμέλεια της Εταιρείας.

Εάν οποιοσδήποτε από αυτούς τους όρους κριθεί άκυρος από δικαστήριο ή από νόμο τότε οι υπόλοιποι όροι εξακολουθούν να ισχύουν στο βαθμό που είναι έγκυροι χωρίς τον άκυρο όρο (διαιρετός χαρακτήρας).

Συμφωνείτε ότι δεν υφίσταται καμία εταιρική σχέση, σχέση εργασίας, απασχόλησης ή άλλη σχέση, ανάμεσα σε εσάς και την Εταιρεία, ως αποτέλεσμα αυτών των όρων ή από τη χρήση της Εφαρμογής.

Καθυστέρηση άσκησης δικαιώματος. Τυχόν καθυστέρηση άσκησης από την Εταιρεία μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους παρόντες όρους δεν επιφέρει αποδυνάμωση ή παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα το οποίο δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε σε μεταγενέστερο στάδιο και καθ’ εύλογη κρίση του δικαιούχου.

Η επίσημη γλώσσα της Εφαρμογής, των Ο/Π και κάθε επικοινωνίας της Εταιρείας είναι τα Ελληνικά. Οποιαδήποτε μετάφραση ή χρήση άλλης γλώσσας γίνεται με μόνο σκοπό την διευκόλυνση και εξυπηρέτηση χρηστών και δεν έχει καμία νομική ισχύ.

Στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο.